DOMAIN: SK
GEOIP: US
Wybierz kraj
Česko
Česko
Danmark
Danmark
Österreich
Österreich
Deutschland
Deutschland
United States
United States
España
España
Belgique
Belgique
France
France
Magyarország
Magyarország
Italia
Italia
Nederland
Nederland
Polska
Polska
Portugal
Portugal
România
România
Slovensko
Slovensko
Sverige
Sverige
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Politika ochrany osobných údajov a cookies

Obsah:

Všeobecne ustanovenia
 1. Všeobecne ustanovenia
 2. Účel, rozsah a predmet spracúvania údajov a príjemcovia údajov
 3. Cookies a prevádzkové údaje
 4. Práva osôb, ktorých údaje sú spracovávanéss
 5. Doba spracovávania osobných údajov
 6. Súhlas so zverejnením otázok
 7. Autorské práva
 8. Záverečné ustanovenia

Všeobecne ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je Leszek Błahyj, ktorý vedie ekonomickú činnosť pod názvom ARTTOR WALDEMAR BŁAHYJ I LESZEK BŁAHYJ s.c so sídlom v Gostkowo, Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Poľsko, číslo DIČ: 8792621436, IČ: 340731016 a Waldemar Błahyj, ktorý vedie ekonomickú činnosť pod firmou ARTTOR s.c Waldemar Błahyj so sídlom v Gostkowo, Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Poľsko, číslo DIČ: 8792621436, IČ: 340731016, ktorí vedú spoločne združenie podnikateľov pod názvom ARTTOR WALDEMAR BŁAHYJ I LESZEK BŁAHYJ SPÓŁKA CYWILNA so sídlom v Gostkowo, Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Poľsko, DIČ: 8792621436, IČ: 340731016, adresa elektronickej pošty: kontakt@arttor.sk - ďalej len „Správca“ a ktoré je zároveň Poskytovateľom Internetového obchodu a Predajcom. Kontaktné údaje Správcu vašich osobných údajov ako Zákazníkov, sú uvedené nižšie:

  Leszek Błahyj, Waldemar Błahyj
  Gostkowo 19
  87-148 Łysomice
  e-mailová adresa: kontakt@arttor.sk

 2. Osobné údaje Zákazníka sa spracovávajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – ďalej len „GDPR“ a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, čiže okrem iného Zákonom o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018 (Zb. zák. pol. 1000 s neskoršou novelizáciou) a Zákonom o poskytovaní služieb elektronickou cestou z 18. júla 2002 (Zb. zák. z 2017 pol. 1219, s neskoršou novelizáciou).
 3. Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov osôb, ktorých sa údaje týkajú, a najmä zaisťuje, že nim zbierané údaje sú spracovávané v súlade so zákonom a zhromažďované na špecifikované zákonné účely a nie sú ďalej spracovávané v nesúlade s týmito účelmi. Spracúvanie osobných údajov Správcom je vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú údaje spracúvajú. Osobné údaje sú uchovávané v podobe umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie ako je to potrebné na dosiahnutie účelu spracovania.
 4. Správca chráni osobné údaje pred sprístupnením alebo zverejnením neoprávneným osobám, pred stratou, poškodením alebo neoprávnenou modifikáciou pomocou použitia správnych systémových a technických zabezpečení.
 5. Použité v Politike ochrany osobných údajov pojmy znamenajú:
  1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia udeľujú právnu spôsobilosť, ktorá zadáva Objednávku v rámci Obchodu;
  2. Užívateľ – každá osoba, ktorá používa stránky Internetového obchodu, v prospech ktorej sa môžu poskytovať služby elektronickou cestou, alebo s ktorou môže byť uzatvorená Kúpna zmluva;
  3. Internetový obchod (Obchod) – internetový servis dostupný na www.arttor.sk, prostredníctvom ktorého môže Zákazník zadávať Objednávky;
  4. Predajca – Leszek Błahyj a Waldemar Błahyj, ktorí vedú spoločne združenie podnikateľov pod názvom ARTTOR s.c Waldemar Błahyj, Leszek Błahyj SPÓŁKA CYWILNA SO SÍDLOM V GOSTKOWO, zapísané do Centrálneho registra hospodárskej činnosti vedeného ministrom zodpovedným za ekonomiku, ktoré má: adresu miesta podnikania a adresu pre doručovanie: Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Poľsko, DIČ PL: 8792621436, IČ: 340731016, č. KRS: 000388568, adresa elektronickej pošty: kontakt@arttor.sk;
  5. Kúpna zmluva – kúpna zmluva na tovar v zmysle Občianskeho zákonníka, uzavretá medzi Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj s.c.a Zákazníkom, uzatváraná s využitím internetového servisu Obchodu;
  6. Objednávka – vyhlásenie vôle Zákazníka, smerujúce priamo k uzavretiu kúpnej zmluvy, upravujúce najmä druh a počet tovaru.

Účel, rozsah a predmet spracúvania údajov a príjemcovia údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, dobrovoľne uvedené Zákazníkom v okamihu vytvorenia účtu v Internetovom obchode za účelom zadania objednávky v Internetovom obchode.
 2. Rozsah uvedených údajov nezbytných na uzavretie Kúpnej zmluvy je vždy uvedený skôr na stránkach Internetového obchodu.
 3. Zákazník počas registrácie alebo neskôr môže vyjadriť súhlas s doručovaním newslettera na uvedenú e-mailovú adresu. Vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu je rovnocenné s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov Správcom za účelom realizácie priameho marketingu vlastných výrobkov a so zaslaním elektronickou cestou na uvedenú e-mailovú adresu obchodných informácií stanovených zákonom z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou. Vyjadrený súhlas je dobrovoľný a Zákazník ho môže kedykoľvek odvolať výberom „Odhlásiť“ na stránkach Internetového obchodu v mieste pre aktiváciu služby newsletter, alebo informovaním Správcu pomocou e-mailovej adresy: dane.osobowe@www.arttor.sk.
 4. Účely spracovania osobných údajov Zákazníkov Správcom sú:
  1. uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb a posúdenie reklamácií (čl. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, čiže spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby);
  2. priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb Správcu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, čiže dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účel);
  3. marketingové, analytické a štatistické činnosti vykonávané tak Správcom alebo jeho partnermi (vrátane tých, ktorí sú uvedení v bode 11 nižšie), ako aj ďalšími subjektmi (tzv. tretími stranami), s ktorými Správca spolupracuje (článok 11 ods. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu alebo tretej strany).
 5. Príjemcami osobných údajov Zákazníkov Internetového obchodu sú subjekty, ktoré poskytujú služby spojené s plnením Kúpnej zmluvy. Správca poskytuje iba údaje potrebné na vykonanie konkrétnej činnosti v rámci Kúpnej zmluvy:
  1. v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode používa spôsob doručenia poštovou zásielkou alebo zásielkou kuriérom, Správca poskytne zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybratému Prepravcovi alebo Sprostredkovateľovi doručujúcemu zásielky na žiadosť Správcu, čiže:
   • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Varšava, Poľsko
   • DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274,Varšava, Poľsko
   • GLS - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Poľsko
  2. v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode používa elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, Správca poskytne zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý spracováva vyššie uvedené platby v Internetovom obchode, čiže:
   • Paypal - společnost PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. poschodí 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko
   • Payu – spoločnosť PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Poľsko
   • Skrill - Paysafe Payment Solutions Limited, Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, Írsko, D04 Y7R5
  3. Správca sprístupňuje osobné údaje subjektu, ktorý prevádzkuje informačný systém Internetového obchodu, čiže: IAI S.A. so sídlom v Štetíne, ul. Piastów 30, 71-064 Štetín.
 6. Správca nepoužíva mechanizmy pre automatizované rozhodovanie, najmä nie sú údaje profilované v zmysle článku 13 ods. 2 písm. f GDPR.

Cookies a prevádzkové údaje

 1. Internetový obchod www.arttor.sk nezhromažďuje automatickým spôsobom žiadne údaje, okrem údajov obsiahnutých v súboroch Cookies počas samotného používania webových stránok obchodu.
 2. Súbory Cookies (koláče) sú malé textové informácie vo forme textových súborov zasielané serverom internetového obchodu a uchovávané a ukladané na strane osoby, ktorá navštívi stránky Internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfóna – v závislosti aké zariadenie používa návštevník nášho Internetového obchodu. Tieto obsahujú isté informácie spojené s používaním Zákazníkmi Internetového obchodu www.arttor.sk. Dočasné súbory Cookies sa odstraňujú v okamihu zatvorenia prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory Cookies sa uchovávajú tiež po dokončení vášho používania webových stránok. Súbory Cookies zrýchľujú a uľahčujú používanie Internetového obchodu. Podrobné informácie týkajúce sa súborov Cookies, a tiež históriu ich vzniku možno okrem iného nájsť tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Správca využíva súbory Cookie najmä s cieľom dodania Užívateľovi služieb poskytovaných elektronickou cestou a zlepšenia kvality týchto služieb. V tejto súvislosti Správca a iné subjekty poskytujúce v jeho prospech analytické a štatistické služby využívajú Cookie súbory, uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré už boli uchované v telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Typy súborov Cookies využívané www.arttor.sk sú:
  1. Cookies relácie – fungujú iba počas prezerania zákazníkom webových stránok obchodu www.arttor.sk, zaisťujú správnosť ich fungovania a sú využívané serverom obchodu na uchovávanie informácií o aktivitách osoby, ktorá si je prezerá, čo znamená, že v prípade prerušenia spojenia so serverom sa môže zákazník vrátiť na rovnaké miesto na stránkach.
  2. Trvalé cookies – zostávajú v zariadení zákazníka po návšteve webových stránok obchodu www.arttor.sk, čo znamená, že webové stránky si môžu zapamätať nastavenie zákazníka počas ďalších návštev stránok, čo uľahčuje navigáciu a zapamätáva si preferencie Zákazníka (napr. zapamätanie si výrobkov umiestnených do košíka, obľúbených položiek zo sortimentu, jazykovej verzie, výrobkov, ktoré zaujímajú zákazníka a pod.).
  3. Cookies externých subjektov – (ang. Third parties cookies) – sú súbory, ktoré pochádzajú napr. z reklamných serverov, serverov firiem a dodávateľov služieb (napr. vyhľadávača alebo máp umiestnených na stránkach), ktoré umožňujú prispôsobenie zobrazovaných stránok preferenciám a zvykom zákazníka.
 3. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch Cookies počas používania návštevníkmi stránok Internetového obchodu za nasledujúcimi účelmi:
  1. identifikácia Príjemcov ako prihlásených v Internetovom obchode a zobrazovanie, že sú prihlásení;
  2. zapamätanie lokalizácie Užívateľa za účelom prispôsobenia dodávaných informácií Užívateľovi so zohľadnením jeho lokalizácie;
  3. analýza sledovanosti na základe anonymných štatistík s cieľom pochopiť, akým spôsobom Užívatelia používajú Internetový obchod na zlepšenie štruktúry a funkčnosti Internetového obchodu;
  4. pomôcť prispôsobiť ponúkané Správcom výrobky individuálnym preferenciám a skutočným potrebám užívateľov, vrátane zrýchleného vyhľadávania výrobkov v Obchode, ako aj personalizácie komunikácie a zobrazovania obsahu;
  5. zdokonaľovania Obchodu prevedením odhadov týkajúcich sa štatistík využitia Obchodu;
  6. zapamätania si Výrobkov pridaných do košíka za účelom vykonania Objednávky a udržanie relácie Užívateľa v rámci Obchodu;
  7. zapamätanie si údajov z vyplňovaných objednávkových formulárov, dotazníkov alebo prihlasovacích údajov k Internetovému obchodu;
  8. prispôsobenie obsahu stránok Internetového obchodu individuálnym preferenciám Príjemcu (napr. týkajúcich sa farieb, veľkosti písma, usporiadania stránok) a optimalizácia používania stránok Internetového obchodu;
  9. vedenie anonymných štatistík prezentujúcich spôsob používania stránok Internetového obchodu;
  10. ak Správca získa predchádzajúci informovaný súhlas užívateľa, môže Správca používať súbory cookies, tagy alebo iné podobné funkcie na získanie informácií, ktoré umožňujú zobrazovanie reklám ako z Obchodu, tak aj z webových stránok tretích strán alebo iným spôsobom, na základe analýzy návykov užívateľa pri prehľadávaní.
  Správca služby používa súbory Cookies k uvedeným cieľom okrem iného v spolupráci s:
  1. prezentovanie multimediálnych obsahov na webových stránkach Servisu, ktoré sa sťahujú z externého internetového servisu:
   • www.youtube.com (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
   • zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov:
    • Google Analytics (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
    • IAI-Shop.com (správca cookies - IAI S.A. so sídlom v Poľsku: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Štetín);
   • prezentovanie reklám prispôsobených preferenciám Užívateľa pomocou nástroja internetovej reklamy:
    • Google AdSense (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
    • Facebook.com (správca cookies - Facebook Inc so sídlom v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
    • prihlásenie sa k servisu pomocou účtu v inom servise:
     • Facebook Connect (správca Cookies - Facebook Inc so sídlom v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
     • Google (správca Cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
    • používanie interaktívnych funkcií za účelom propagácie servisu pomocou sociálnych servisov:
     • twitter.com (správca Cookies - Twitter Inc. so sídlom v USA: 1355 Market St # 900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (správca cookies - Google Inc so sídlom v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
     • Facebook.com (správca Cookies - Facebook Inc so sídlom v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
     • Pinterest (správca Cookies - Pinterest, Inc. so sídlom v USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
    • prezentovanie hodnotenia na webových stránkach Servisu, ktoré sú sťahované z externého internetového servisu, ako aj za účelmi zverejňovania hodnotenia zakúpeného výrobku a/alebo Internetového obchodu a jeho zdieľanie na stránkach nižšie menovaných subjektov, s predchádzajúcim získaním súhlasu Zákazníka (príslušné zaškrtávacie políčko v procese objednávky):
     • Google (správca Cookies - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
     pričom tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený Zákazníkom zaslaním správy na e-mailovú adresu: dane.osobowe@www.arttor.sk.
 4. Štandardne väčšina prehliadačov na internete, ktoré sú k dispozícii na trhu, implicitne akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť stanovenia podmienok používania súborov Cookies pomocou nastavenia vlastného internetového prehliadača. To znamená, že je možné napr. čiastočne (napr. časovo) obmedziť alebo úplne vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies – avšak v tom poslednom prípade to môže mať vplyv na niektoré funkčnosti Internetového obchodu (napríklad nebude možné prejsť procesom Objednávky cez Objednávkový formulár s ohľadom na to, že sa nezapamätajú Výrobky v košíku počas ďalších krokov zadávania Objednávky).
 5. Nastavenia internetového prehliadača v oblasti súborov Cookies sú podstatné z hľadiska súhlasu s používaním súborov Cookies naším Internetovým obchodom – v súlade so zákonom môže byť taký súhlas vyjadrený taktiež prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. Ak takýto súhlas nie je, mali by sa zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenia internetového prehliadača pre Cookies.
 6. V každom prípade môžete zablokovať inštaláciu súborov Cookies alebo odstrániť trvalé súbory Cookies, použitím príslušných možností vášho internetového prehliadača. V prípade problémov odporúčame použiť súbor pomoc prehliadača alebo kontaktovať výrobcu prehliadača, ktorý používate.
 7. Podrobné informácie na tému zmeny nastavení týkajúcich sa súborov Cookies a ich samostatného odstraňovania v najobľúbenejších internetových prehliadačoch sú dostupné v oddelení pomoc internetového prehliadača a na nižšie uvedených stránkach (stačí kliknúť na uvedený odkaz):
 8. Správca tiež spracováva anonymné prevádzkové údaje spojené s používaním Internetového obchodu (IP adresa, doména) pre generovanie štatistík nápomocných spravovaniu Internetového obchodu. Tieto údaje sú všeobecné a anonymizované, to znamená, že neobsahujú identifikačné znaky osoby, ktorá navštevuje stránky Internetového obchodu. Tieto údaje sa nezverejňujú tretím stranám.

Práva osôb, ktorých údaje sú spracovávanéss

 1. Zákazník má právo žiadať po Správcovi prístup k svojim osobným údajom, právo žiadať obmedzenie spracovania, právo žiadať zmenu alebo odstránenie údajov, ak sú údaje nesprávne alebo nekompletné, právo na prenos, obmedzenie spracovania údajov alebo odstránenie údajov a právo namietať proti spracovaniu údajov.
 2. Zákazník môže sám vykonávať zmeny alebo odstránenie údajov, ak sú nesprávne alebo nekompletné prostredníctvom použitia príslušnej funkcie na účte Zákazníka.
 3. V prípade udelenia Zákazníkom súhlasu so spracovaním údajov môže byť súhlas zrušený v ľubovoľnom okamihu a to nemá vplyv na súlad s právom spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 4. Za účelom uplatnenia uvedených práv kontaktujte Správcu zaslaním príslušnej písomnej správy na adresu Správcu: Gostkowo 19, 87-148 Łysomice alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu Správcu: dane.osobowe@www.arttor.sk.
 5. V prípade porušenia pravidiel spracovania osobných údajov má Zákazník právo vzniesť námietku k dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu ochrany osobných údajov.

Doba spracovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje Zákazníka sa spracovávajú po dobu nevyhnutnú na správne plnenie Kúpnej zmluvy, a následne po dobu zodpovedajúcu premlčacej lehote nárokov.
 2. Osobné údaje Zákazníka, získané na základe súhlasu na ich spracovanie za marketingovými účelmi, budú spracovávané do okamihu odvolania súhlasu.

Súhlas so zverejnením otázok

 1. Užívateľ dáva súhlas so zverejnením Správcom na webových stránkach Internetového obchodu obsahu otázky, ktorú Zákazník pošle do Internetového obchodu prostredníctvom formulárov otázok, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach Internetového obchodu. Takto zverejňované otázky nebudú sprevádzané žiadnymi údajmi osoby, ktorá otázku položila, najmä jeho e-mailovou adresou.

Autorské práva

 1. materiálov, prezentácií, grafických prvkov, informácií, softvéru a práv v oblasti databáz a akýchkoľvek ďalších materiálov prezentovaných na webových stránkach Obchodu alebo sťahovateľných z týchto webových stránok (ďalej tiež: „Obsah“) podlieha právnej ochrane a majú naňho nárok jeho vlastníci, Predajca alebo subjekty, s ktorými Predajca uzavrel príslušné zmluvy. Obsah Predajcu je chránený autorskými právami, ochrannou známkou, uzavretými obchodnými zmluvami a ďalšími právami. Užívateľ je oprávnený používať Obsah, vrátane Obsahu Predajcu, v súlade so zákonom len v medziach povoleného osobného použitia a len na riadne používanie Internetového obchodu. Použitie Obsahu Predajcu v inom ako vyššie uvedenom rozsahu je povolené len na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného Predajcom, vyjadreného písomnú formu pod sankciou neplatnosti. Používateľ nesmie Obsah Predajcu žiadnym spôsobom upravovať ani reprodukovať, tlačiť, verejne prezentovať, distribuovať alebo používať iným spôsobom na akékoľvek verejné alebo komerčné účely. Neoprávnené použitie Obsahu, a to najmä Obsahu Predajcu, môže byť v rozpore s ustanoveniami o právach duševného vlastníctva (vrátane ustanovení zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach), ochranných známkach, súkromí a reklame alebo iné právne predpisy a pravidlá. Užívateľ nie je oprávnený mazať akékoľvek autorské práva alebo ochranné známky z Internetového obchodu alebo akéhokoľvek Obsahu Predajcu. Akékoľvek práva k Obsahu, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto politike ochrany osobných údajov alebo na základe samostatného vyššie uvedeného písomného súhlasu, sú vyhradené vlastníkom takéhoto Obsahu a ako také sú chránené zákonom.

Záverečné ustanovenia

 1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Naša politika ochrany osobných údajov sa týka len Internetového obchodu www.arttor.sk.
 2. Otázky ohľadom politiky ochrany osobných údajov smerujte na e-mailovú adresu: dane.osobowe@www.arttor.sk.
 3. Internetový obchod si vyhradzuje právo na prevedenie zmien a aktualizácie tejto politiky kedykoľvek s cieľom zabezpečiť, že táto spĺňa po celú dobu aktuálne zákonné požiadavky a zodpovedá aktuálnej ponuke výrobkov a služieb. Akékoľvek zmeny budú zverejnené vo forme jednotného textu obsahujúceho zmeny Politiky ochrany osobných údajov na webových stránkach obchodu www.arttor.sk. Navyše vykonanie nákupu v internetovom obchode www.arttor.sk vyžaduje zakaždým zoznámenie sa s aktuálnou verziou politiky a ich akceptáciu.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel